نکاتی مربوط به دعوای سگ ها، نکاتی برای جلوگیری از تهاجم سگ و نشانه های رفتاری پیش از بروز درگیری سگ ها

نکاتی مربوط به دعوای سگ ها، نکاتی برای جلوگیری از تهاجم سگ و نشانه های رفتاری پیش از بروز درگیری سگ ها

نکاتی مربوط به دعوای سگ ها

در حالی که برخی نژادها برای دعوا و حفاظت توسعه پیدا کرده و ممکن است بیش از سایر نژادها آنها را در نزاع ببینید، اما هر سگی و با هر نژادی ممکن است وارد دعوا شود. مربی سگ در تگزاس و آستین - آدام کتز (adam katz) معتقد است که دعوای سگها بستگی به اخلاق و رفتار ، تعلیمات و میزان اجتماعی بودن سگ دارد سگی که اجتماعی نباشد ممکن است به زبان بدن (body language) مسلط نباشد به طور مثال در رابطه با سگهای دیگر ممکن است مستقیم به چشمها نگاه کند که این کار به عنوان یک دعوت به چالش مستقیم برداشت میشود. این یک اشتباه بزرگ است که فکر کنید سگ شما هیچگاه دعوا نخواهد کرد. آدام کتز میگوید: مسئله این نیست که سگ شما خوش اخلاق است یا نه این موضوع کاملا به سیگنالی که هر دو سگ از هم دریافت میکند مربوط است.
تریش کینگ (Trish king) مدیر آموزش رفتار سگها در کالیفرنیا میگوید : حالت تهاجمی سگ لزوما زمانی نیست که قلاده او بسته نباشد، سگها زمانی که قلاده شان بسته است تمایل به پارس کردن و هجوم دارند.

نکاتی برای جلوگیری از تهاجم سگ

با استفاده از قلاده کوتاه و هشدار های پی در پی میتوانید همیشه سگ خود را از درگیری های وحشتناک دور نگه دارید. برخی از صاحبان سگ یک قدم فراتر رفته و اجازه نگاه کردن و بو کردن سگهای دیگر را به سگشان نمیدهند. آموزش سگ در همان اوایل که او نمیتواند با هرسگی که دید رابطه برقرار کند یکی از راه های مناسب برای جلوگیری تهاجم سگ زمانی که قلاده او بسته است میباشد. به سگ خود آموزش دهید زمانی که سگی دید به جای کشیدن قلاده بنشیند و منتظر اجازه برای آشنایی باشد. آموزش های اولیه و اصلاح رفتار سگ از طریق تقویت مثبت میتواند به جلوگیری از دعوا کمک کند. کتز معتقد است: “اگر سگ به دنبال من و توجهش به من باشد، نمیتواند با سگ دیگری درگیر شود”
صاحبان سگ میتوانند توسط آموزش صحیح ، قلاده بستن ، عقیم نکردن سگ قبل از یک سالگی، جلوگیری از گردش آزاد و بدون قلاده ، تمرین اجتماعی کردن و اصلاح رفتار سگ در دوران تولگی او، از درگیری های وحشت ناک و بسیاری مشکلات دیگر جلوگیری کنند همچنین برخی از دعواها با هشدار های کوچکی صورت میگیرند اما شما اغلب میتوانید این سیگنال ها را شناسایی کرده و مانع بروز درگیری شوید.

  • وقتی سگ شما حالت تهاجمی پیدا کرد با فریاد زدن کلمه “نه” باید سگ خود را بازدارید و در صورتی که به برخورد شدید ادامه داد باید اقدام جدی تری بکنید.

نشانه های رفتاری پیش از بروز درگیری سگ ها

  • نگاه خیره ، تزلزل ناپذیر و سختی که سگی را هدف قرار داده
  • حالت غالب گرفتن ، مثل سوار شدن پشت سگ دیگر
  • منقبض شدن عضلات بدن
  • دم سفت شده رو به حالت افقی و یا رو به بالا
  • لب های جمع شده بالای دندان ها
تلگرام پشتیبانی